Kunnskap om ord: Avgjørende for å forstå hva du leser

0

Hva er viktig for å utvikle en god forståelse av det du leser? I hvilken grad spiller ordkunnskap en rolle? Kan ordkunnskap i så fall øves opp?

Dette var tema på en spennende doktordisputas på Institutt for spesialpedagogikk ved UiO. Stipendiat i forskergruppen Child Language and Learning, Ellen Brinchmann, disputerte med avhandlingen “Betydningen av ordkunnskap for utviklingen av leseforståelse”.

Litt bakgrunnskunnskap om leseforståelse:

Å forstå innholdet i en tekst er det overordende mallet for all leseopplæring, og helt sentralt for alle teoretiske skole fag, samt deltagelse i samfunn og arbeidsliv. Å finne ut hva som ligger til grunn for god leseforståelse er derfor svært viktig, slik at vi kan gi god og målrettet undervisning i dette.

Vi vet fra en rekke undersøkelser at kunnskap om ord og forståelse av ords betydning spiller en stor rolle for å forstå det man leser. I to  ganske nye undersøkelse av Foorman og kolleger fant man for eksempel at evnen til å avkode ord, altså raskt og presist kople sammenhengen mellom lyd og bokstav, og språkforståelse forklarer rundt  94% (!) av variasjonen i barns leseforståelse i skolen. Se her og her for disse undersøkelsene.

Når ordavkoding og språkforståelse forklarerca  94% betyr det altså at det er svært lite igjen å forklare for faktorer som leseforståelsesstrategier, arbeidsminne, problemsløsningsevner etc etc. Disse kan selvsagt være faktorer som ligger til grunn for og virker inn på ordavkoding og språkforståelse, men den direkte og unike påvirkning fra dem ser i såfall ut tiil å være liten.

Ellens undersøkelse av effekten av tiltak rettet mot ordkunnskap:

Ett av delarbeidene i Ellens avhandling er en undersøkelse som ser på effekten av et tiltak hvor man arbeider med ordkunnskap hos elever som strever med lesing. Artikkelen hun har publisert sammen med kollegene Lyster og Hjetland, finnes her. Hensikten er å se om dette arbeidet forbedrer elevenes leseforståelse. Intervensjonen fokuserer ganske bredt på ordkunnskap, bade vokabular og grammatikk ble vektlagt. Dette er i tråd med flere nye undersøkelser som viser at disse ferdighetene ikke er atskilte ferdigheter, men utvikles hand i hand gjennom barneårene, se for eksempel en annen artikkel vi har om dette, Klem og kolleger.

118 enspråklige barn i 3 og 4 klasse som strevde med lesing ble fordelt i en tiltaksgruppe og en kontrollgruppe. De ble testet med en rekke tester, blant annet leseforståelse, før og etter tiltaket. Tiltaket hadde effekt på flere ulike språklige mål samt et standardisert mål på leseforståelse. Resultatene tyder altså på at arbeid med ordkunnskap kan være en god metode for å fremme elevers leseforståelsesferdigheter.

Hvilke praktiske implikasjoner har så dette? Vi vet altså at arbeid med ord og ordkunnskap er avgjørende for å utvikle en god leseforståelse. Ordkunnskap innebærer i denne sammenheng et bredt perspektiv som dekker kunnskap om ords betydning, vokabular og grammatikk. Ellens undersøkelse er gode nyheter, siden det ser ut til at et systematisk pedagogisk tiltak kan ha positive innvirkning på ordkunnskap og at dette igjen kan gi bedre leseforståelse.

Å hjelpe elever til å få bedre leseforståelse innebærer altså at man bør fokusere på ord og deres betydning, selvsagt sammen med å automatisere avkodingsferdigheter. Ofte har man kanskje lettere for å fokusere på leseforståelsesstrategier fordi dette er enkelt å undervise i . Som diskutert i denne bloggposten er det å undervise i ordkunnskap komplekst og krever grundige overveielser. Siden ordkunnskap og ordavkoding forklarer hele 94% av variasjonen i barns leseforståelse er det en sterk støtte for at det er her undervisningsfokuset bør ligge.

Vi vet også at elevers ordkunnskap er sterkt påvirket av foreldrenes sosio-økonomiske bakgrunn, se for eksempel denne oppsummeringen av Hoff. I tillegg vet vi også at mange minoritetsspråklige strever med ordkunnskap i norsk. Å undervise i ordkunnskap kan derfor bidra til sosial utjevning og til å løfte gruppe som kanskje ellers ville ha hatt risiko til å utvikle dårlig leseforståelse.

Jeg vil med dette gratulere Ellen med en strålende gjennomført disputas. Prøveforelesningen om hvordan male leseforståelse vær utrolig interessant og hun briljerte i metode. Jeg håper å få Ellen som kollega i fremtiden og gleder meg til å samarbeide med henne. Jeg er sikker på at hun kommer til å stå bak en rekke spennende undersøkelser fremover!

Bilde fra disputas

IMG_5973

 

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.