Forslaget til ny opplæringslov og barn med spesielle behov

0

I dag var det samling i nasjonalt nettverk for spesialpedagogikk, og vi var heldige og hadde besøk av Jon Christian Fløysvik Nordrum sleder av utvalget som har vurdert endringer i opplæringsloven. Den forrige endringen kom 1998, så dette er arbeid som vi få konsekvenser i lang tid fremover.

Så hva er de viktigste forslagene som angår elever med spesielle behov?

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Så langt det er mulig skal de fleste elever få universell opplæring. “Universell opplæring” erstatter for øvrig begrepet tilpasset opplæring. Det er også foreslått sterkere rettigheter og plikt for kommunene til å gi en forsterket innsats for elever som står i fare for å henge etter.

Dersom eleven ikke har utbytte av universell opplæring, kan det gis individuelt tilrettelagt opplæring. Individuelt tilrettelagt opplæring erstatter spesialundervisning. Selv om dette kanskje er en endring mer i språkbruk enn innhold, synes jeg det er et godt forslag. Begrepet spesialundervisning er på mange måter litt utdatert, og å endre begrepet kan gi et signal om at det er på tide å tenke nytt om opplæringstilbudet til elever med spesielle behov. 

 Ellers er det spesielt tre viktige forslag:

Det presiseres at individuelt tilrettelagt opplæring som hovedregel skal gis av lærere. Det vektlegges imidlertid også at personer med høy kompetanse men som ikke er lærere skal kunne gi individuelt tilrettelagt opplæring hvis det vil gi eleven bedre opplæring. Dette gir rom for at for eksempel spesialpedagoger med mastergrad, men uten undervisningsfag, kan gi individuelt tilrettelagt opplæring.  

 Det presiseres også at assistenter ikke skal gi undervisning. Assistenter kan imidlertid hjelpe til med opplæring men da må lærer være tilstede. Det gjelder også for opplæring utenfor klasserommet.  I tillegg vil det være krav om forsvarlig vikarordning. Dette er faktorer som blant annet Barneombudets utredning påpekte som store utfordringer for undervisning av barn med spesielle behov. Ofte ble undervisningen gitt av assistenter, og en av grunnene til det var at ved sykdom ble læreren som skulle gi spesialundervisning brukt som vikar for klasselærer. 

Forslaget om at rett til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging skilles ut som egne rettigheter som ikke krever sakkyndig vurdering av PPT er også viktig. Slik dette har fungert til nå, har disse rettighetene blitt blandet sammen med opplæring. Dermed har linjene mellom assistentanbefaling og spesialundervisning blitt uklare. Dersom man skal få til bedre kvalitet på spesialundervisning, eller individuelt tilrettelagt opplæring som det er foreslått å kalles nå, må assistentbruken ned. Dette er et viktig skritt på veien.

Utvalget som har vurdert opplæringsloven har gjort et imponerende arbeid, svært grundig og med en rekke viktige forslag. I tillegg fint at de har hatt et fokus på språkbruk slik at lovteksten blir enkel å forstå også for de som ikke er fagpersoner.

Hans Petter Ulleberg og jeg

 Ellers hadde nettverket besøk av Hans Petter Ulleberg, NTNU, som er leder av nasjonalt fagorgan for utdanningsvitenskap. Det er oppnevnt av universitets- og høyskolerådet, og har i tillegg til å ha ansvar for de mye omtalte «Nivå 1» og «Nivå 2» listene, også fokus på fagstrategiske spørsmål.

For å få best mulig kvalitet på spesialpedagogisk utdanning er det viktig med et underutvalg  relatert til det nasjonale fagorganet for utdanningsvitenskap. Grunnen til det er ikke at alle utdanninger av spesialpedagoger bør være helt like. Men, det bør være en del felleskomponenter, en felles plattform, og kanskje er utdanningene i dag for ulike. Felleskomponenter er  viktig for å sikre et

likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet man bor. Derfor er det fint at dette nå skal diskuteres i fagorganet for utdanningsvitenskap.

Ellers takk til OsloMet og Hege Knudsmoen for å organisere en fin dag for nettverket, med en rekke interessante innlegg. Det blir spennende å følge nettverket videre og bidra til en sterkere profesjonsutvikling, med sikte på å gi bedre opplæring til de med spesielle behov.  

Fornøyd deltager på vei til t banen etter hyggelig middag

  

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.