Barn av Rom-befolkningen: Hva kan gjøres for at de skal lykkes på skolen?

0

I Europa er Rom befolkningen en av de største minoritetsgruppene. Det er også en gruppe som har store utfordringer. En av utfordringene er at barn av Rom-befolkningen i liten grad lykkes i skolen og fortsetter med skolegang. Dette fører til en fattigdomssirkel som er vanskelig å bryte ut av. Hva er årsaken til at barn av rom befolkningen strever i sin skolegang? Hva kan gjøres for å forebygge dette problemet? Dette er noen av spørsmålene vi ønsker å belyse i en undersøkelse vi holder på med sammen med kolleger ved Universitetet i Babes-Bolyai, Romania.

Rom befolkningen er altså en av Europas største minoritetsgrupper. Betegnelsen “Rom” brukes med ulik betydning. I Norge har Romgruppen som ofte i media betegnes som “Romfolket” fått stor oppmerksomhet. Disse er ofte immigranter fra Romania.   I Romania, som vi samarbeider med i dette prosjektet, utgjør Rom befolkingen en minoritet på ca 9 %.

Rom befolkingen har som nevnt i mange land stor utfordringer. Blant annet:

  • 58% av alle menn og 89% av alle kvinner har ingen yrkesprofesjon
  • 59% av alle kvinner 44% av alle men kan ikke lese
  • Bare  4.5% av Rom befolkningen fullfører Ungdomsskole
  • 40% av Rom barn går ikke i barnehage
  • Bare halvparten av barn mellom 7-10 år går i første del av barneskolen og under 7% fortsetter til andre del av barneskolen.

Denne informasjonen er publisert i en artikkel av Cozma og kolleger 2000. Det bør nevnes at tallene er usikre, siden denne gruppen er vanskelig å nå i datainnsamlinger ol. Det som imidlertid er klart er at i mange land hvor Rom gruppen er en minoritet har gruppen store utfordringer.

Målsettingen med vår undersøkelse, forkortet ELIRA, er å følge en stor gruppe barn fra Rom befolkningen i deres skoleløp, for å se hva de strever med og hva som kan være årsaker til dette. Til tross for at en rekke undersøkelser tidligere har dokumentert problemer hos denne gruppen, er det ingen som har forsøkt å følge skolebarn over tid for å faktisk finne årsaker til dette.

Hva gjør vi så i vår undersøkelse av barn av Rom befolkningen? I vår undersøkelse følger vi skolestartere i Romania. Vi følger ca 150 Rom barn som er tospråklige, 171 Rom barn som er enspråklige og sammenligner deres utvikling med ca 200 rumenske barn som ikke har bakgrunn fra Rom gruppen. Alle barna undersøkes med en rekke ulike mål på språk og  leseferdigheter, samt en rekke bakgrunnsvariabler og skoleferdigheter.

Forrige uke var den Rumenske forskergruppen på besøk her hos oss i Oslo, og vi satt og jobbet med analyser og resultater fra undersøkelsen. Vi har nå sett barna på 4 tidspunkter.

Gruppen arbeider

rom

Jeg vil blogge mer om dette når vi har publiserte resultater, og gjør oppmerksom på at dette ikke er fagfellevurdert, men helt foreløpige funn: Resultatene så langt tyder på at det er svært urovekkende forskjeller i evnen til teknisk lesing, altså evnen til å avkode sammenhengen mellom lyd og bokstav, mellom de to Rom gruppene og de Rumenske barna uten Rom bakgrunn. Barn med Rom bakgrunn har langt lavere ferdigheter og strever betydelig innen utgangen av andre klasse. Dette til tross for at de går i stor grad på de samme skolene og får lignende leseopplæring. Dette gjelder altså bare ordavkoding. Skolene har imidlertid mer eller mindre grad av Rom elever og dette er noe vi vil se nøyere på.

Resultatene når det gjelder sosio-økonomisk bakgrunn er også svært urovekkende. Mange bor i hus hvor 5 familiemedlemmer deler ett rom. Ikke lett å konsentrere seg om lekser under slike forhold. I tillegg er familieinntekten og utdanningsnivå svært lavt. Faktisk ser det ut til at sosio-økonomisk bakgrunn kan forklare det meste av forskjellen mellom Rom barna og  de rumenske barna uten rom bakgrunn ikke bare når undersøkelsen begynner, men også den videre veksten i ordavkoding.

 

Arne viser vekstmodeller

rom2

Vår målsetting videre nå er å publisere resultatene og å gjøre de som er ansvarlige for politikkutforming for gruppen kjent med hva vi finner. Dette er viktig for å bedre vilkårene til denne utsatte minoriteten. Vi ønsker også etter hvert å søke om midler til en undersøkelse hvor vi vil lage et målrettet og helhetlig tiltak for å forebygge og avhjelpe problemer disse barna har i utdanningssystemet.

Jeg er utrolig glad for at jeg har fått være med på denne studien, den har gitt meg perspektiv og mer kunnskap. En stor takk til  Dacian Dolean og Iona Tincas på Universitet i Babes -Bolyai og Crina Damsa (UiO) for alt arbeid og initiativ, og for å inkludere oss i dette! Stor takk også til Forskningsrådet og EEA som har gjort undersøkelsen mulig.

 

 

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.