Lesing på papir eller skjerm: Påvirker det leseforståelse?

1

Stadig flere skoleelever har mye av faglitteraturen og også skjønnlitteratur på skjerm. Hvordan påvirker dette egentlig lesekvalitet og leseforståelse?  Flere tidligere kunnskapsoppsummeringer har sett på dette, med til dels varierende konklusjoner. Mange av de tidligere oppsummeringene har vært preget av at det har vært få gode sammenligningsstudier. Konklusjonene har dermed vært usikre.

De siste 5 årene har imidlertid antall undersøkelser av dette økt, og det er flere med god metodisk kvalitet. En ny kunnskapsoppsummering  fant 33 ulike undersøkelser publisert de siste 10 årene. Undersøkelsene som ble inkludert måtte ha  randomiserte betingelser og de samme tekstene som ble sammenlignet mellom tekst og skjerm, slik at ulik vanskegrad på tekstene ikke spilte en rolle. For å unngå at språkferdigheter virket inn, ble bare undersøkelser av enspråklige inkludert.

Hva viste så resultatene? Resultatene viste at samlet sett hadde forsøkspersonene litt dårligere leseforståelse på skjerm enn på papir. Forskjellen var statistisk signifikant, og så stor at den kan ha en praktisk betydning for lesekvalitet (0.25 standardavviksenheter). Til sammenligning, selv gode pedagogiske tiltak vil ikke forbedre leseforståelse med mer enn dette.

Resultatene var imidlertid ulike for ulike typer tekster: For historier og mer skjønnlitterære tekster var det små og ikke statistisk signifikante forskjeller. Derimot for faktatekster var forskjellene store i favør av papir; de som leste på papir hadde bedre forståelse og bedre hukommelse for hva de hadde lest. Dette til tross for at lesehastigheten deres var den samme enten de brukte papir eller skjerm.

Min første tanke er at dette har med alder å gjøre, at de som er barn nå og erfarne med å lese og  bruke skjerm, vil lese like godt på begge deler. Det virker imidlertid ikke å være tilfelle. Det var ingen forskjeller mellom barn og voksne i undersøkelsen,  fortrinnet for papir gjaldt for begge grupper.

Hva kan så være årsaken til fortrinnet for papir? Tidligere har det vært foreslått at grunnen til forskjellen i favør av papir er at den teknologiske kvaliteten ikke er god nok slik at tekst blir dårlig gjengitt. Dette er vel nå et tilbakelagt stadium. Mange scanner boksider med varierende hell og kvaliteten kan da påvirke leseforståelsen. Det er ikke klart om det er kontrollert for dette i de ulike undersøkelsene.  Forskeren bak denne oppsummeringen foreslår at distraksjon kan være en viktig årsak, at det er lettere å bli distrahert av irrelevante stimuli når man leser på skjerm enn i bok. En annen ting kan være at det kanskje ikke er like enkelte å bla tilbake og på den måten skaffe seg en visuelle oversikt på skjerm som på papir? Det er imidlertid behov for flere undersøkelser med flere deltagere for å undersøke hva som ligger til grunn for forskjellene.  Hva som eventuelt  er de kausale mekanismene bak virker nå litt vagt.

For pedagogisk praksis er det imidlertid viktig å være oppmerksom på denne forskjellen i favør av papir, spesielt for faktatekster, og at dette kan påvirke elevenes læring og forståelse. Kanskje er også elever som strever med lesing også mer sårbare for overgangen fra skjerm til papir. Dette er ikke undersøkt her, men er viktig å se nærmere på. 

Det er også viktig å merke seg at undersøkelsen bare ser på leseforståelse av like tekster. Det ligger mange muligheter i form av lyd/bilde/lenker etc som kan bidra til å øke lesekvaliteten som ikke er undersøkt her.

 

Du vil kanskje også like dette Mer fra samme forfatter

Leave A Reply

Your email address will not be published.